لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی در این مطلب معرفی شده اند. در مقالات علوم تربیتی اطلاعات ارزشمندی در مورد مشکلات تحصیلی و راه‌حل آن مسائل ارائه می‌شود. مقالات علوم تربیتی به‌عنوان تحقیقات “هدفمند و منظم” برای حل مشکل  و روشن شدن وضعیت‌های پیچیده در امر آموزش و یادگیری، شناخته می‌شوند.

در این مطلب تمرکز ما بیشتر روی موضوعات و روش تحقیق به کار رفته در مقالات علوم تربیتی بوده و در انتها لیست مجلات معتبر برای چاپ این مقالات ارائه شده است.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته علوم تربیتی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

آموزش و توسعه منابع انسانی

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ

ناتوانی های یادگیری

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags academia mendeley

پژوهش های برنامه درسی

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ricest

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

رهبری و مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرمسار
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

نامه آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia mendeley

علوم تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags samimnoor

تفکر و کودک

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تعلیم و تربیت

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags indexcopernicus

اندیشه های نوین تربیتی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons ensani

پژوهش در نظام های آموزشی

انجمن علمی پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Publons

نوآوری های آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

دانشگاه امام صادق (ع)
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه بابلسر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
سایر ایندکس ها: samimnoor

مطالعات برنامه درسی

انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

School Administration

دانشگاه کردستان
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

آموزش و ارزشیابی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Iranian Distance Education Journal

دانشگاه پیام نور
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

آموزش عالی ایران

انجمن علمی آموزش عالی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

Iranian journal of Learning and Memory

انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ministry of Science, Research and Technology Noormags

فلسفه تربیت

انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

خانواده و پژوهش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

دانشگاه فرهنگیان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons noormags doi

تربیت اسلامی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های تربیتی

دانشگاه خوارزمی
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MENDELEY Academia noormags

تعلیم و تربیت استثنائی

سازمان آموزش و پرورش استثنایی
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات آموزش و یادگیری

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID

پژوهش در برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اصفهان (خوراسگان)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش‌های آموزش و یادگیری

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

رویکردهای نوین آموزشی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

تدریس پژوهی

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani noormags virascience

برنامه ریزی درسی نظریه و عمل

انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
SID

آموزش مهندسی ایران

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO SIS

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

سازمان سنجش آموزش کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

رهبری آموزشی کاربردی

دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
magiran
SID

Iranian Journal of Comparative Education

انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Academia National Library and Archives of I.R. Iran

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت بر آموزش سازمان ها

انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت مدرسه

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

دانشگاه فرهنگیان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

رشته علوم تربیتی ارتباط عمیق و مستقیمی با پرورش کودکان و نوجوانان دارد. همانطور که میدانید کودکان و نوجوانان سرمایه های انسانی یک کشور برای آینده هستند و نقش مهمی را به دوش خواهند کشید. محققانی که در حوزه علوم تربیتی فعالیت می کنند این وظیفه مهم را به عهده دارند تا با پژوهش در حوزه های مختلف علوم تربیتی به اصلاح شیوه های آموزشی کمک کنند و قدمی مثبت در راستای تعالی و رشد سرمایه های نوپای کشور بردارند. به این منظور پژوهشگران فعال در این رشته دائما در حال ارائه مقالاتی جدید در لیست مجلات علوم تربیتی می باشند.

تحقیقات گسترده در حوزه علوم تربیتی بی شک راهگشای کشف رموز شناخت و هدایت استعدادها خواهند بود. این مقالات ارتباط عمیقی با حوزه های مختلفی چون فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار، اقتصادی و مدیریت دارد و می توان دستاوردهای نوین و ارزنده ای را حوزه تحقیقات ارائه داد.

برای موفقیت در رشته علوم تربیتی شما باید ارتباط و پیوند نزدیکی با حوزه تحقیقات داشته باشید چرا که بنیاد این رشته بر تحقیقات بنا شده است. بدین منظور لازم است که شناخت کافی در مورد لیست مجلات علوم تربیتی داشته باشید. 

ما در وبسایت ژورنال یاب مجموعه ای از بهترین و معتبرترین لیست مجلات علوم تربیتی را برای شما عزیزان آماده سازی نموده ایم. بنابراین می توانید با بررسی اسکوپ های فعالیت هر مجله اقدام به انتخاب بهترین نشریه برای چاپ مقاله تان نمایید.

برای دریافت لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد این مقاله را مطالعه کنید.

موضوع مقالات علوم تربیتی

در بیشتر مقالات رشته علوم تربیتی از روش‌های علمی برای مطالعه بهترین شیوه‌های تدریس استفاده می‌شود. هدف از پژوهش‌های انجام شده در رشته علوم تربیتی، توسعه دانش جدید در مورد شیوه آموزش و وضعیت یادگیری برای بهبود کارایی آموزش در مقاطع مختلف تحصیل است.

معمولاً در تحقیقات علوم تربیتی به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:

  • یادگیری: چگونه دانش آموزان موضوعات مختلف را به بهترین شکل ممکن یاد می‌گیرند؟
  • آموزش: بهترین شیوه‌های تدریس برای پیشرفت دانش آموزان چیست؟
  • انگیزه: بهترین روش معلمان برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزانشان چیست؟
  • توسعه: چگونه مهارت‌های شناختی، اجتماعی و یادگیری کودکان و بزرگسالان در طول زمان تغییر می‌کند؟
  • مدیریت کلاس درس: چه شیوه‌هایی کلاس و مدرسه را برای یادگیری دانش آموزان مناسب‌تر می‌کند؟

با جمع‌آوری چنین اطلاعاتی و نگارش و انتشار آن‌ها در قالب مقالات علمی، معلمان، مدیران و مشاوران مدارس می‌توانند یادگیری دانش‌آموزان را بهبود بخشند.

برای دریافت لیست کامل مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر با ما در تماس باشید.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی وزارتین 

علوم تربیتی یکی از رشته های مهمی است که در هر کشور توسعه یافته و در حال توسعه باید بدان پرداخته شود. در واقع اختصاص دادن سرمایه ای کلان به واحد تحقیقات این رشته امری کاملا منطقی است. در ایران نیز بستر آماده ای برای ارائه پژوهش های جدید در این رشته وجود دارد. بنابراین شما می توانید با انتخاب یک حوزه فعالیت خاص اقدام به چاپ مقاله در لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی وزارتین نمایید.

برای آشنایی بیشتر با ژورنال یاب  با ما در تماس باشید.

دقت داشته باشید که این مجلات بایستی حتما تحت نظارت وزارت علوم باشند. بنابراین قبل از اینکه مقاله تان را سابمیت کنید به وبسایت وزارت علوم سر بزنید و لیست آپدیت شده مجلات معتبر را بررسی کنید. مجلات مورد تایید وزارت علوم معمولا از لحاظ رتبه بندی دارای رتبه های الف، ب، ج، دال و رتبه بین المللی هستند و دارای ایندکس های معتبر می باشند. بدان معنی که این مجلات در پایگاه های علمی معتبر نمایه شده اند.

برای آموزش پذیرش مقاله علمی پژوهشی رشته علوم تربیتی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی وزارتین باید دارای ضریب ایمپکت فاکتور بالایی باشد و پروسه داوری در آن سیستماتیک و نظام مند رخ دهد. توصیه می کنیم که قبل از سابمیت نمودن مقاله حتما در مورد پارامترهایی چون اعضای هیئت داوران، نرخ پذیرش، مدت زمان سابمیت تا اکسپت، توالی چاپ، صاحب امتیاز اصلی نشریه و اسکوپ نشریه تحقیقات کامل به عمل آورید.

مجلات زیادی در سطح ایران و در سطح بین الملل در حال چاپ مقالات در رشته علوم تربیتی هستند اما بی شک در تعدادی از این مجلات شانس شما برای چاپ مقاله بیشتر است. پس سعی کنید با بررسی فاکتورهای مهم آن مجلات را شناسایی کنید. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید بهترین لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی وزارتین را مطابق با موضوع مقاله تان انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست نشریه مورد تایید علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی دارای گرایش های مختلفی می باشد. این رشته در واقع یکی از رشته های مهمی است که بال و  پر زیادی به آن داده می شود. تکنولوژی آموزش، آموزش پیش دبستان و دبستان، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مشاوره و راهنمایی، تاریخ و فلسفه، برنامه ریزی آموزش عالی، روانشناسی تربیتی و اقتصادی آموزش عالی و برنامه ریزی آموزش از راه دور تعدادی از جمله شاخه های رشته علوم تربیتی هستند که منجر به خلق فضای وسیعی برای ارائه تحقیقات و پژوهش های گسترده و خلاقانه شده اند.

برای ارتباط با  ژورنال فایندر به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه کنید.

برای موفقیت در مقاطع ارشد و دکتری در این رشته بایستی مقالات تان را در لیست نشریه مورد تایید علوم تربیتی به چاپ برسانید در غیر اینصورت امتیاز علمی برای شما ثبت نخواهد شد. همانطور که میدانید سطح علمی مقالات ژورنالی به مراتب بیشتر از مقالات کنفرانسی می باشد. مقالات کنفرانسی بعضا دارای غلط های نگارشی، املایی و حتی اشتباهات فنی می باشد. 

این در حالی است که در لیست نشریه مورد تایید علوم تربیتی، اعضای داوران به دقت روند تحلیل مقالات را دنبال می کنند در نتیجه مقاله شما از لحاظ ارزش گذاری علمی و فنی از فیلترهای سختگیرانه ای عبور خواهد کرد. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا لیست نشریه مورد تائید علوم تربیتی را مطابق با موضوع مقاله تان شناسایی کنید و بهترین نشریه را برای سابمیت نمودن مقاله برگزینید.

برای مشاهده لیست مجلات ISC از این مطلب دیدن نمائید.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست ژورنال علمی پژوهشی علوم تربیتی

یکی از برترین مشاغل برجسته در حوزه علوم تربیتی مشاغلی است که وابسته به حوزه های تحقیق و پژوهش هستند. این رشته در واقع رشته ای بسیار پویا، همه جانبه و گسترده می باشد. در نتیجه می توانید در حوزه های پژوهشی فعالیت کنید. فرقی ندارد دانشجو هستید، در مقام استادی فعالیت می کنید یا شغل اصلی تان در حوزه پژوهش است؛ دسترسی به لیست ژورنال علمی پژوهشی علوم تربیتی به شما کمک می کند تا ذهن بازتری برای ارائه مقالات جدید و همچنین فرصت خوبی برای مطالعه مقالات ارزنده و تاثیر گذار داشته باشید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقاله اسکوپوس با ما تماس بگیرید.

چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی علوم تربیتی برای فعالان این حوزه بی شک امتیاز علمی و ارتقای شغلی را به همراه خواهد داشت. با این حال شانس شما برای چاپ مقاله در تمام نشریات به یک اندازه نیست. ایندکس های هر نشریه، ایمپکت فاکتور هر نشریه، نرخ پذیرش هر نشریه و سخت گیری های اعضای داوران تفاوت های زیادی با هم دارند. مهمتر از همه اینکه اسکوپ هر نشریه متفاوت است. برنامه ریزی درسی، مشاوره، محیط زیست، خانواده و زنان، تفکر کودکان و مدیریت هر کدام شاخه های مختلفی هستند که نشریات متفاوتی به آنها اختصاص داده شده است.

کارشناسان ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنند صفر تا صد نگارش مقاله و سابمیت نمودن آن را در لیست ژورنال علمی پژوهشی علوم تربیتی دنبال کنید و بهترین نتیجه را کسب نمایید.

روش تحقیق در علوم تربیتی

پژوهشگران برای نگارش مقاله در حوزه و رشته علوم تربیتی، از روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی استفاده می‌کنند. بدین ترتیب که آن‌ها جدیدترین مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط را دانلود کرده و با مطالعه این منابع اطلاعاتی معتبر، بخش مقدمه و پیشینه تحقیق مقالات خود را می‌نویسند.

برای دانلود رایگان مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌هی مختلف به صفحات “نحوه دانلود رایگان مقاله“، “نحوه دانلود رایگان پایان نامه” و “دانلود رایگان کتاب” مراجعه کنید.

برای بررسی فرضیه‌های تحقیق در رشته علوم تربیتی، محقق نخست باید جامعه و نمونه آماری را مشخص کرده و سپس برای مشاهده و نتیجه‌گیری باید عملاً در محیط تحقیق حضور داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تبدیل مقاله به کتاب با ما تماس بگیرید.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی

کنفرانس‌ها و مجلات مختلفی وجود دارند که دانشجویان، پژوهشگران و محققان رشته علوم تربیتی می‌توانند مقالات خود را در آن منتشر کنند.  برای مشاهده کنفرانس‌های مربوط به رشته علوم تربیتی به صفحه “کنفرانس‌های در حال پذیرش مقاله” مراجعه کنید.

برای مشاهده مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته علوم تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید. در این لینک مجلاتی که مورد تایید وزارت علوم هستند لیست شده است؛ دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در رشته علوم تربیتی با چاپ مقاله در این مجلات می‌توانند رزومه خود را قویی‌تر کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقاله روانشناسی با ما تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)