لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا برای دانشجویان و اساتید این رشته بسیار مهم هستند. مطالعه و انجام تحقیقات جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه این تحقیقات به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم چگونه طبیعت بر زندگی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مطالعه جغرافیایی به ما کمک می‌کند تا تنوع در اشکال زندگی را درک کنیم.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته جغرافیا که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

جغرافیا

انجمن علمی جغرافیایی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

جغرافیا و توسعه

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

آمایش محیط

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه ملایر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags samimnoor

آمایش سیاسی فضا

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: ensani researchgate

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

آمایش سرزمین

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani EBSCO

پژوهش های روستایی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Ricest

فضای جغرافیایی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهش های جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani فهرست مجلات علمی اوراسیا

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه -
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

آمایش جغرافیایی فضا

دانشگاه گلستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

جغرافیا و توسعه فضای شهری

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

جغرافیا و مخاطرات محیطی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

شهر پایدار

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

انجمن علمی ایرانی ژئومورفولوژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مخاطرات محیط طبیعی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Publons

برنامه ریزی منطقه ای

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

جغرافیا و پایداری محیط

دانشگاه رازی کرمانشاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پژوهشنامه مطالعات مرزی

فرماندهی مرزبانی ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

دانشگاه شهید بهشتی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar

علوم و فنون مرزی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی ترویجی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مدیریت نشریات علمی ناجا

Journal of Research and Rural Planning

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE Publons MSRT

جغرافیا و برنامه ریزی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Poblons

مطالعات جغرافیای مناطق خشک

دانشگاه حکیم سبزواری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی آموزش عالی قشم
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های اقلیم شناسی

سازمان هواشناسی کشور - پژوهشکده اقلیم شناسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC

مهندسی جغرافیایی سرزمین

انجمن علمی جغرافیایی ایران
علمی ترویجی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons CiteFactor

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani samimnoor

برنامه ریزی و آمایش فضا

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

توسعه فضاهای پیراشهری

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DOR

Journal of Sustainable Rural Development

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Ricest Mendeley

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

تحقیقات جغرافیایی

محمد حسین پاپلی یزدی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

جغرافیای طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه لارستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani pablons

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت مخاطرات محیطی

انجمن علمی مخاطره شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID

جغرافیای اجتماعی شهری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags RICeST

پژوهش های فرسایش محیطی

دانشگاه هرمزگان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Tourism Planning and Development

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: msrt

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: همیاب سامانه مشابه یاب متون علمی

جغرافیای سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

ژئوپلیتیک

انجمن علمی ژئوپلیتیك ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

دانشگاه لرستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ROAD ensani

پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
magiran
SID

پژوهش و برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

سنجش از دور و Gis ایران

انجمن علمی سنجش از دور ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN

روستا و توسعه پایدار فضا

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
magiran
سایر ایندکس ها: Academia ensani

برنامه ریزی توسعه کالبدی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

در واقع جغرافیدانان مسائل زیست‌محیطی مختلف و نگرانی‌های زیست‌محیطی را بررسی می‌کنند. همچنین این مطالعات، کمک می‌کند تا بدانیم فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چگونه شکل گرفته‌اند و تعامل بین اجزای طبیعی و انسان را درک کنیم. مطالعات جغرافیایی، دانش ما را در مورد توزیع و نحوه دسترسی به منابع طبیعی را افزایش می‌دهد و همچنین به ما کمک می‌کند تا در مورد استفاده و مدیریت منابع تصمیم‌گیری کنیم.

با توجه به اهمیت جغرافیا در زندگی بشر، جغرافیدانان همواره در حال انجام تحقیقات مختلف هستند و آن‌ها نتایج بررسی‌های خود را از طریق نوشتن مقاله و چاپ در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا در اختیار همه افراد قرار می‌دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه مقاله نویسی روانشناسی با ما تماس بگیرید.

پژوهش های رشته جغرافیا اساسا ارتباط عمیقی با کشور شناسی، شهرسازی، طبیعت، جغرافیای انسانی، جغرافیای قاره ها، آب و هوا، محیط زیست، نقشه برداری، توریسم، کشاورزی، اقلیم ها، برنامه ریزی شهری و حوزه های سیاسی نظامی دارد. به همین دلیل می توان گفت که این رشته کمک زیادی به توسعه و پیشرفت یک کشور در زمینه حفظ اقلیم ها، توسعه گردشگری و برنامه ریزی شهری و حفظ منابع طبیعی می نماید. 

محققینی که در حوزه رشته جغرافیا به پژوهش می پردازند زمینه های مختلفی مانند زیست بوم، بازیافت، حفظ سازه های تاریخی، کاهش آثار مخرب زباله ها، مدیریت شهری، اقتصاد و بحران های توریستی را مورد مطالعه قرار می دهند. جغرافیا رشته ای نامحدود از لحاظ مرزهای دانش می باشد. در نتیجه اگر قصد چاپ مقاله در لیست مجلات جغرافیا را دارید می توانید در گستره وسیعی از موضوعات جولان دهید. 

لیست مجلات شهرسازی نیز به همین منوال دارای تنوع موضوعی بالایی می باشد. این رشته یکی از رشته های تقریبا نوین و پر طرفدار می باشد و مطالعاتی با درون مایه طراحی معماری، طراحی شهری، فضای سبز شهری، زندگی روستایی، تحلیل فضاهای شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی و جمعیت شناسی و بوم شناسی را در بر دارد. 

چنانچه در این رشته تحصیل می کنید این فرصت را دارید تا مقاله هایی ارزنده در لیست مجلات شهرسازی به چاپ برسانید. ما در وبسایت ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید به بهترین لیست مجلات جغرافیا و لیست مجلات شهرسازی دسترسی داشته باشید و موفق به انتخاب بهترین ژورنال متناسب با موضوع مقاله تان گردید.

لیست نشریه مورد تایید جغرافیا 

ممکن است در جستجوهای روزانه تان اینجا و آنجا با نشریه هایی روبرو شوید که مقالات جغرافیا و شهرسازی را چاپ می کنند اما از کجا می توان فهمید که لیست نشریه مورد تایید جغرافیا یا لیست نشریه مورد تایید شهرسازی کدام است؟ اولین اقدام برای انکه از مورد تایید بودن این نشریات مطمئن شوید مراجعه به وبسایت وزارت علوم می باشد. 

در این وبسایت لیستی از به روز ترین نشریات منتشر می شود که مورد تایید وزارتین هستند. مقالاتی که در این نشریات به چاپ میرسند دارای موضوعاتی خلاقانه، پرمغز، نوین و پر محتوا هستند. ازن مقالات از هر جهت قابل استناد می باشند و می توانید در تحقیقات آتی خود از آن ها الهام بگیرید و اقدام به گسترش دادن آن ها نمایید. معمولا در انتهای مقالات نویسندگان زمینه های توسعه موضوع مقاله را برای تحقیقات آتی مطرح می کنند. شما می توانید با بررسی این قیمت اقدام به ارائه مقالات جدید نمایید. اگر در این باره نیاز به کمک و مشاوره دارید می توانید با تیم حرفه ای ژورنال یاب در تماس باشید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت را می توانید در این صفحه ببینید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی شهرسازی

ژورنال های علمی پژوهشی در رشته های مختلف می توانند منابع خوبی برای الهام گرفتن محققین جهت ارائه مقالات جدید باشند. شما برای ارائه یک مقاله جدید در حیطه یک موضوع خاص در رشته جغرافیا باید ادبیات موضوع را بررسی کنید و تاریخچه تحقیق را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. صرفا آن دسته از مقالات دارای اعتبار هستند که در لیست ژورنال علمی پژوهشی جغرافیا به چاپ رسیده باشند. بنابراین اگر از مقالاتی استفاده کنید که در لیست این ژورنال ها به چاپ نرسیده اند احتمال رد شدن مقاله تان وجود خواهد داشت.

بسیاری از مواقع اساتید زمانی که متوجه میشوند مقاله شما دارای منابعی است که مورد تایید نیستند ممکن است مقاله تان را مردود اعلام کنند. در نتیجه برای تحقیقات در حوزه رشته های جغرافیا و شهرسازی صرفا مقالاتی را به عنوان منبع بررسی کنید و به آن ها ارجاع دهید که در لیست ژورنال علمی پژوهشی جغرافیا و لیست ژورنال علمی پژوهشی شهرسازی به چاپ رسیده اند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقاله isi با ما تماس بگیرید.

ارائه مقاله با فرمت خاص و عاری از هر گونه نقص و ایراد نگارشی و فنی در رشته جغرافیا می تواند کمی مشکل باشد چرا که نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی وجود دارد. این موضوع در مورد تحقیقات رشته شهرسازی نیز صادق است. با این حال اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی حرفه ای در زمینه ارائه مقاله و انتخاب ژورنال دارید، کارشناسان ما در تیم تخصصی ژورنال یاب از صفر تا صد این ماجرا با شما خواهند بود.

 

لیست مجلات شهرسازی وزارتین 

یکی از نکات مهمی که پژوهشگران رشته جغرافیا باید بدان توجه داشته باشند چاپ مقاله در لیست مجلات معتبر می باشد. اما این مجلات چگونه قابل شناسایی اند؟ لیست مجلات جغرافیا وزارتین شامل مجلاتی می شود که دارای ایندکش های معتبر هستند و در پایگاه های علمی معتبر نمایه شده اند. این مجلات در بر دارنده مقالاتی نوین و خلاقانه می باشند که معمولا از فیلترهای سختگیرانه هیئت داوران عبور کرده اند. 

این در حالی است که اغلب مقالات کنفرانسی دارای ایراداتی از لحاظ نگارش و حتی ایرادات محاسباتی و فنی می باشند. بنابراین چاپ مقاله در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا وزارتین این موضوع را نشان می دهد که سطح علمی شما در حد بسیار مطلوبی قرار دارد. در نتیجه اگر در پی دفاع از پایان نامه ارشد یا دکتری هستید باید در لیست این مجلات اقدام به چاپ مقاله نمایید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مالی را می توانید در این صفحه ببینید.

شما باید دقت داشته باشید که لیست مجلات شهرسازی وزارتین شامل لیستی می شود که وزارت علوم هر ساله روی وب سایت این سازمان به روز رسانی می کند. بنابراین اگر مجله ای تا چند سال پیش در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا وزارتین یا لیست مجلات شهرسازی وزارتین قرار داشت بهتر است که قبل از گزینش ژورنال نام آن را در لیست وزارت علوم چک کنید تا مطمئن شوید که این مجله وارد بلک لیست نشده باشد.

توجه به پارامترهایی مانند ایندکس ها، امتیاز و رتبه علمی مجله، نرخ پذیرش، مدت زمان سابمیت تا اکسپت، اعضای هیئت داوران، شاخص Q، ضریب ایمپکت فاکتور، نرخ ارجاع، هزینه چاپ مقاله، صاحب امتیاز اصلی نشریه و توالی چاپ و زبان مجله از مهمترین پارامترهایی است که باید برای انتخاب بهترین نشریه مد نظر داشته باشید. 

لیست مجلات علمی پژوهشی تاریخ را می توانید در این صفحه ببینید.

از طرفی به دلیل تنوع بی حد و حصری که موضوعات مقالات جغرافیا و شهرسازی شامل می شوند بهتر است آن دسته از نشریاتی را انتخاب کنید که دارای اسکوپ مرتبط با مقاله شما هستند. اینگونه شانس اکسپت شدن مقاله تان بالا می رود.

هدف از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

هدف از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا، ارائه تحقیقات و مقالات جدید در رشته جغرافیا است. در مجلات علمی پژوهشی رشته جغرافیا، نتایج تحقیقات اخیر انجام شده توسط جغرافیدانان، مطالعات خاص در جغرافیای انسانی و فیزیکی، سوالات در مورد مسائل زیست‌محیطی، بحث در مورد استانداردهای موجود در آموزش جغرافیا و تحقیقات در مورد مکان‌ها و مناطق خاص چاپ می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرمت نگارش مقاله فارسی با ما تماس بگیرید.

همچنین در برخی از ژورنال‌های رشته جغرافیا، طیف وسیعی از موضوعات مربوط به مسائل زیست‌محیطی با تاکید ویژه بر فرآیندهای مربوط به انسان مثلاً تغییرات محیطی و تاثیر آن‌ها بر جامعه و تحقیقات کاربردی در زمینه علم خاک، محیط‌ زیست، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی منتشر می‌شود. به طور کلی، جغرافیا مطالعه تعامل بین افراد و محیط طبیعی آن‌ها است.

جغرافیدانان مکان‌ها و مناطق چنین تعاملات را بررسی می‌کنند و ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی این مناطق را تحلیل می‌کنند و نتایج خود را در مجلات منتشر می‌کنند. برای بررسی چنین تحقیقاتی، مقالات معتبر در  مجلات مورد تایید وزارت علوم را مطالعه کنید. و اگر به عنوان یک جغرافیدان و پژوهشگر می‌خواهید مقاله خود را چاپ کنید به لینک لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا مراجعه کنید که در آن مجلات علمی پژوهشی جغرافیا لیست شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نگارش مقاله علمی تخصصی با ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

جغرافیا یکی از رشته‌های علوم انسانی است که به مطالعه و تحلیل مکان‌ها، محیط‌ها و ارتباطات بین انسان و محیط زیست می‌پردازد. این رشته علمی بسیار گسترده است و شامل زیرمجموعه‌های مختلفی مانند جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی می‌شود. برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در زمینه جغرافیا، مجلات علمی پژوهشی معتبری وجود دارند که مقالات مرتبط با این رشته را منتشر می‌کنند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا می‌پردازیم. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه‌های مختلف جغرافیا فعالیت می‌کنند و مقالاتی با موضوعات متنوع را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه جامع امام حسین از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات معتبر در زمینه جغرافیا، مجله “جغرافیا” است. این مجله به معرفی و بررسی موضوعات مختلف جغرافیا می‌پردازد و مقالاتی با موضوعاتی مانند جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی و جغرافیای سیاسی را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیا شناخته می‌شود.

برای مشاهده لیست مجلات scopus از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “جغرافیای فیزیکی” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه جغرافیا است. این مجله به مطالعه و تحلیل جغرافیای فیزیکی می‌پردازد و مقالاتی درباره موضوعاتی مانند آب و هوا، خشکسالی، زمین‌لرزه و طوفان‌ها را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای فیزیکی شناخته می‌شود.

مجله “جغرافیای انسانی” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه جغرافیا است. این مجله به مطالعه و تحلیل جغرافیای انسانی می‌پردازد و مقالاتی درباره موضوعاتی مانند جمعیت‌شناسی، شهرسازی، مهاجرت و توسعه انسانی را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای انسانی شناخته می‌شود.

مجله “جغرافیای سیاسی” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه جغرافیا است. این مجله به مطالعه و تحلیل جغرافیای سیاسی می‌پردازد و مقالاتی درباره موضوعاتی مانند قدرت‌های جهانی، نظام بین‌الملل و تغییرات سیاسی را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای سیاسی شناخته می‌شود.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا پرداختیم. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه‌های مختلف جغرافیا فعالیت می‌کنند و مقالاتی با موضوعات متنوع را در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهند. این مجلات به عنوان منابع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیا شناخته می‌شوند و می‌توانند به توسعه دانش و تحقیقات در این رشته علمی کمک کنند.

لیست مجلات جغرافیا

جغرافیا یکی از رشته‌های علوم انسانی است که به مطالعه و تحلیل مکان‌ها، محیط‌ها و ارتباطات بین انسان و محیط زیست می‌پردازد. این رشته علمی بسیار گسترده است و شامل زیرشاخه‌های مختلفی مانند جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی می‌شود. برای ارتقای دانش در این رشته، مجلات علمی پژوهشی جغرافیا می‌توانند به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه مورد استفاده قرار گیرند.

در این مقاله، لیستی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا را برای شما تهیه کرده‌ایم. این لیست شامل مجلات معتبر و با تأثیر بالا در حوزه جغرافیا است که می‌تواند به شما در انجام تحقیقات و مطالعات علمی کمک کند. این مجلات به طور معمول مقالات پژوهشی اصیل و نتایج تحقیقات جدید را در زمینه‌های مختلف جغرافیا منتشر می‌کنند.

1. Journal of Geographical Research: این مجله یکی از مجلات معتبر در حوزه جغرافیا است و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی و جغرافیای سیاسی را منتشر می‌کند.

2. Geographical Review: این مجله به بررسی مسائل جغرافیایی در سطح جهانی می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله تغییرات آب و هوا، توسعه شهری و مسائل محیط زیست را منتشر می‌کند.

3. International Journal of Geographical Information Science: این مجله به بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات جغرافیایی می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، تحلیل داده‌های جغرافیایی و مدل‌سازی جغرافیایی را منتشر می‌کند.

4. Annals of the Association of American Geographers: این مجله به بررسی مسائل جغرافیایی در سطح جهانی می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله تغییرات آب و هوا، توسعه شهری و مسائل محیط زیست را منتشر می‌کند.

5. Journal of Cultural Geography: این مجله به بررسی رابطه بین فرهنگ و مکان می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله جغرافیای فرهنگی، جغرافیای هویت و جغرافیای هنر را منتشر می‌کند.

6. Transactions of the Institute of British Geographers: این مجله به بررسی مسائل جغرافیایی در سطح بریتانیا می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله تغییرات آب و هوا، توسعه شهری و مسائل محیط زیست را منتشر می‌کند.

7. Journal of Urban Geography: این مجله به بررسی مسائل جغرافیای شهری می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه شهری، جغرافیای شهری و مسائل اجتماعی در شهرها را منتشر می‌کند.

8. Journal of Economic Geography: این مجله به بررسی رابطه بین اقتصاد و مکان می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله جغرافیای اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و جغرافیای کسب و کار را منتشر می‌کند.

9. Journal of Political Geography: این مجله به بررسی رابطه بین سیاست و مکان می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله جغرافیای سیاسی، جغرافیای قدرت و جغرافیای جنگ را منتشر می‌کند.

10. Journal of Physical Geography: این مجله به بررسی مسائل جغرافیای فیزیکی می‌پردازد و مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله آب و هواشناسی، زمین‌شناسی و زمین‌شناسی را منتشر می‌کند.

این لیست تنها یک نمونه از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا است و هنوز مجلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارند. برای دسترسی به مجلات دیگر، می‌توانید به پایگاه‌های داده علمی معتبر مانند Web of Science و Scopus مراجعه کنید. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین تحقیقات و دانش‌های جغرافیایی را دریافت کنید و در تحقیقات و مطالعات خود از آنها بهره‌برداری کنید.

نشریات علمی پژوهشی جغرافیا

جغرافیا به عنوان یک رشته علمی، توسعه و پیشرفت خود را در طول سالیان متمادی به ارمغان آورده است. این رشته، به بررسی و تحلیل مکان، محیط زیست، جمعیت و فرهنگ می‌پردازد و درک بهتری از جهان اطراف ما را فراهم می‌کند. برای این منظور، نشریات علمی پژوهشی جغرافیا نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات جدید در این حوزه دارند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا می‌پردازیم. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه‌های مختلف جغرافیا، از جمله جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی فعالیت می‌کنند. این مجلات، به عنوان منابعی قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به جغرافیا، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از مجلات معتبر در زمینه جغرافیا، “مجله جغرافیا” است. این مجله، مقالاتی در زمینه‌های مختلف جغرافیا را منتشر می‌کند و به تحقیقات جدید و نوآورانه در این حوزه توجه می‌کند. همچنین، “مجله جغرافیا” به بررسی مسائل محیط زیست و تغییرات اقلیمی نیز می‌پردازد.

مجله “جغرافیای انسانی” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله، به بررسی جوانب مختلف جغرافیای انسانی، از جمله جمعیت، فرهنگ و توسعه اجتماعی می‌پردازد. مقالات این مجله، به تحلیل و بررسی رویدادها و پدیده‌های اجتماعی در مکان‌های مختلف جهان می‌پردازند.

مجله “جغرافیای سیاسی” نیز به بررسی مسائل سیاسی و جغرافیایی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد. این مجله، به تحلیل و بررسی روابط بین‌المللی، تغییرات سیاسی و مسائل امنیتی در مناطق مختلف جهان می‌پردازد.

در ادامه، مجله “جغرافیای اقتصادی” نیز به بررسی مسائل اقتصادی و توسعه مناطق مختلف جهان می‌پردازد. این مجله، به تحلیل و بررسی عوامل اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر توسعه مناطق مختلف جهان می‌پردازد.

در نهایت، مجله “جغرافیای فیزیکی” به بررسی مسائل مرتبط با زمین‌شناسی، هیدرولوژی، اقلیم‌شناسی و سایر جنبه‌های فیزیکی جغرافیا می‌پردازد. این مجله، به تحلیل و بررسی فرآیندهای طبیعی و تأثیر آن‌ها بر محیط زیست و جوامع انسانی می‌پردازد.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا پرداختیم. این مجلات، به تحقیقات و مطالعات جدید در حوزه جغرافیا اهمیت می‌دهند و به عنوان منابعی قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این رشته مورد استفاده قرار می‌گیرند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به دنیای جغرافیا و آخرین تحقیقات در این حوزه نزدیک‌تر شوید.

نحوه چاپ مقاله جغرافیا

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی جغرافیا یک فرآیند مهم است که نیازمند رعایت قوانین و مراحل خاصی است. در این مقاله، به بررسی نحوه چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی جغرافیا می‌پردازیم.

اولین مرحله در چاپ مقاله، انتخاب مجله مناسب است. برای این منظور، لازم است که مقاله خود را با محتوای مجله مورد نظر هماهنگ کنید. بررسی محتوای مجله، سیاست‌های چاپ و نوع مقالاتی که در آن مجله قبول می‌شوند، از جمله مواردی است که باید در نظر داشته باشید.

برای آموزش چاپ مقاله رشته جغرافیا از این مطلب دیدن نمایید.

بعد از انتخاب مجله، لازم است که مقاله خود را به فرمت مجله تهیه کنید. این شامل تنظیم فونت، اندازه و نوع قلم، فاصله‌بندی و قالب‌بندی متن است. همچنین، باید تمام جداول، شکل‌ها و نمودارها را به صورت مناسب در مقاله قرار دهید.

بعد از تهیه فرمت مقاله، باید به بخش‌های مختلف مقاله توجه کنید. این شامل عنوان، چکیده، واژه‌نامه، مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. هر بخش باید به صورت دقیق و کامل نوشته شود و از عبارات انتقالی برای روانی کردن جریان مقاله استفاده شود.

در بخش عنوان، باید موضوع مقاله را به طور کامل و مختصر بیان کنید. علاوه بر این، باید از کلمات کلیدی استفاده کنید تا مقاله شما در جستجوی علمی قابل پیدا شدن باشد.

برای آموزش چاپ مقاله رشته شهرسازی از این مطلب دیدن نمایید.

در بخش چکیده، باید خلاصه‌ای از مقاله خود ارائه دهید. در این بخش، باید به موضوع مقاله، روش‌شناسی استفاده شده، نتایج کسب شده و نتیجه‌گیری‌های اصلی اشاره کنید.

در بخش مقدمه، باید موضوع مقاله را معرفی کنید و اهمیت آن را برجسته کنید. همچنین، باید به مطالعات قبلی در این زمینه اشاره کنید و فرضیات و سوالات پژوهشی خود را مطرح کنید.

در بخش روش‌شناسی، باید روشی که برای انجام پژوهش استفاده کرده‌اید را توضیح دهید. این شامل جمع‌آوری داده‌ها، ابزارهای استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها است.

در بخش نتایج، باید نتایج کسب شده از پژوهش را به صورت دقیق و کامل ارائه دهید. از جداول، شکل‌ها و نمودارها برای نمایش داده‌ها استفاده کنید.

برای مشاهده لیست مجلات معتبر برای چاپ مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

در بخش بحث، باید نتایج خود را با مطالعات قبلی مقایسه کنید و تفسیری از آن‌ها ارائه دهید. همچنین، باید به محدودیت‌ها و مشکلاتی که در پژوهشتان وجود داشته است، اشاره کنید.

در بخش نتیجه‌گیری، باید به صورت خلاصه نتایج کسب شده را مرور کنید و به سوالات پژوهشی خود پاسخ دهید. همچنین، باید به اهمیت نتایج و پیام‌هایی که می‌توان از آن‌ها گرفت، اشاره کنید.

در نهایت، باید مقاله خود را مرور کنید و از اشکالات گرامری و املایی آن پاکسازی کنید. همچنین، باید مقاله را به صورت کامل و دقیق نقد کنید تا از هر گونه ابهام و ناشناخته در مقاله جلوگیری شود.

در این مقاله، نحوه چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی جغرافیا را بررسی کردیم. این شامل انتخاب مجله، تهیه فرمت مقاله، توجه به بخش‌های مختلف مقاله و نقد و ارزیابی مقاله است. با رعایت این مراحل، می‌توانید مقاله خود را با موفقیت در مجلات علمی پژوهشی جغرافیا چاپ کنید.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت علوم از این مطلب دیدن نمایید.

معرفی مجلات ISI جغرافیا

جغرافیا یکی از رشته‌های علوم انسانی است که به مطالعه و تحلیل مکان‌ها، محیط‌ها و ارتباطات بین انسان و محیط زیست می‌پردازد. این رشته علمی بسیار گسترده است و شامل زیرمجموعه‌های مختلفی مانند جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی می‌شود. برای ارتقای دانش و تحقیقات در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی جغرافیا اهمیت بسیاری دارند.

در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات ISI جغرافیا خواهیم پرداخت. مجلات ISI یکی از منابع معتبر برای انتشار مقالات علمی است و توسط پایگاه داده وب آو ساینس (Web of Science) تأیید می‌شوند. این مجلات با توجه به کیفیت و تأثیرگذاری مقالات منتشر شده در آن‌ها، رتبه‌بندی می‌شوند.

یکی از مجلات معتبر در حوزه جغرافیا، “Journal of Geographical Research” است. این مجله تحت حمایت انجمن جغرافیای آمریکا (AAG) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه‌های مختلف جغرافیا را پوشش می‌دهد. مقالات منتشر شده در این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان جغرافیا نوشته می‌شوند و به تحقیقات جدید و نوآورانه در این حوزه توجه می‌کنند.

مجله دیگری که در لیست مجلات ISI جغرافیا قرار دارد، “Geographical Review” است. این مجله توسط انجمن جغرافیای آمریکا (AAG) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه‌های مختلف جغرافیا را پوشش می‌دهد. مقالات منتشر شده در این مجله به تحقیقات پیشرفته و تحلیل‌های عمیق در حوزه جغرافیا می‌پردازند و به دانشمندان و پژوهشگران این رشته کمک می‌کنند تا درک بهتری از مفاهیم و مسائل جغرافیایی پیدا کنند.

مجله “Annals of the Association of American Geographers” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه جغرافیا است. این مجله توسط انجمن جغرافیای آمریکا (AAG) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه‌های مختلف جغرافیا را پوشش می‌دهد. مقالات منتشر شده در این مجله به تحقیقات پیشرفته و نظری در حوزه جغرافیا می‌پردازند و به دانشمندان و پژوهشگران این رشته کمک می‌کنند تا درک بهتری از مفاهیم و نظریات جغرافیایی پیدا کنند.

در این مقاله، به معرفی سه مجله ISI جغرافیا پرداختیم. این مجلات با توجه به کیفیت و تأثیرگذاری مقالات منتشر شده در آن‌ها، به عنوان منابع معتبر در حوزه جغرافیا شناخته می‌شوند. اگر شما یک پژوهشگر یا دانشجوی جغرافیا هستید، مطالعه مقالات منتشر شده در این مجلات می‌تواند به شما در تحقیقات و مطالعات خود کمک کند و به دانش و تخصص شما افزوده کند.

نحوه نگارش مقاله جغرافیا

نگارش مقاله در حوزه جغرافیا یک فرآیند حیاتی است که نیازمند توجه و دقت بالا است. در این بخش، به بررسی نحوه نگارش مقاله جغرافیا می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی را برای نویسندگان ارائه می‌دهیم.

ابتدا، قبل از شروع به نگارش مقاله، مهم است که نویسنده به دقت موضوع مورد نظر خود را تعیین کند. انتخاب موضوع مناسب و جذاب، اولین قدم در جذب توجه خوانندگان است. همچنین، تعیین هدف و سوالات پژوهشی مقاله نیز بسیار مهم است.

در ادامه، باید به جمع‌آوری منابع و مطالعات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر پرداخت. این اطلاعات می‌توانند از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و منابع اینترنتی به دست آید. بررسی منابع معتبر و به‌روز، از جمله مراجع علمی و مجلات معتبر در زمینه جغرافیا، برای تأیید و توجیه موضوع مورد نظر بسیار حائز اهمیت است.

در فرآیند نگارش مقاله، باید به ترتیب زیر عمل کنید:

1. مقدمه: در این بخش، موضوع مورد نظر را معرفی کنید و توجیه کنید که چرا این موضوع مهم است. همچنین، هدف و سوالات پژوهشی را مطرح کنید.

2. مرور ادبیات: در این بخش، به بررسی مطالعات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر پرداخته و نتایج و نتیجه‌گیری‌های آن‌ها را معرفی کنید. همچنین، نقاط قوت و ضعف مطالعات پیشین را بررسی کنید.

3. روش‌شناسی: در این بخش، روش‌های استفاده شده در پژوهش خود را شرح دهید. این شامل نوع مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها، ابزارهای استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها است.

4. نتایج: در این بخش، نتایج پژوهش خود را به صورت دقیق و شفاف ارائه کنید. از جداول، نمودارها و تصاویر برای نمایش داده‌ها استفاده کنید.

5. بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش، نتایج خود را با مطالعات پیشین مقایسه کنید و تفسیر کنید. همچنین، نتیجه‌گیری‌های خود را بیان کنید و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه دهید.

در نگارش مقاله جغرافیا، باید از عبارات انتقالی برای روان‌تر شدن متن استفاده کنید. علاوه بر این، به استفاده از منابع معتبر و ارجاع به آن‌ها در متن و لیست منابع نیز توجه کنید.

در نهایت، پیش از ارسال مقاله، آن را با دقت مورد بررسی قرار دهید و از اشکالات گرامری و املایی جلوگیری کنید. همچنین، می‌توانید از خدمات ویرایشگران حرفه‌ای استفاده کنید تا مقاله شما بهترین حالت را بگیرد.

با رعایت این راهنما، شما می‌توانید یک مقاله جغرافیا با کیفیت و معتبر بنویسید که توانایی جذب توجه خوانندگان و ارائه مطالب آموزنده را داشته باشد.

5/5 - (2 امتیاز)