مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی

مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی

لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی با تمرکز بر نشریات علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین در این مطلب معرفی شده اند. در جامعه علمی، موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی بسیار گسترده هستند. این موضوعات شامل مسائل مختلفی از جمله حفاظت از خاک و آب، بهبود کارایی کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، تغییرات اقلیمی، تولید محصولات غذایی پایدار و مدیریت حشرات و بیماری‌ها در کشاورزی می‌شود.

حفاظت از خاک و آب یکی از مهمترین مسائل در رشته کشاورزی است. در این راستا، باید به بهبود کارایی آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق، جلوگیری از آلودگی خاک و آب، حفاظت از تنوع زیستی و بهره‌وری از منابع آب و خاک توجه کرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

بهبود کارایی کشاورزی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جامعه علمی است. با به کارگیری تکنولوژی‌های نوین و استفاده از روش‌های کشت پایدار، می‌توان به بهبود عملکرد کشاورزی و افزایش تولید محصولات کمک کرد.

مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی است. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به منابع طبیعی، مدیریت صحیح منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست از این مطلب دیدن نمائید.

تغییرات اقلیمی نیز به عنوان یک موضوع مهم در رشته کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شده است. با توجه به تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و منابع طبیعی، باید به راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکل پرداخت.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

تولید محصولات غذایی پایدار نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی است. با توجه به نیاز روزافزون به تولید محصولات غذایی در جهان، لازم است که به روش‌های پایدار و کشت‌های ارگانیک توجه شود.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

مدیریت حشرات و بیماری‌ها نیز به عنوان یک موضوع مهم در کشاورزی مطرح شده است. با توجه به تاثیرات نامطلوب حشرات و بیماری‌ها بر محصولات کشاورزی، لازم است که به راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکلات پرداخت.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

بنابراین، موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی بسیار گسترده هستند و شامل مسائل مختلفی از جمله حفاظت از خاک و آب، بهبود کارایی کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، تغییرات اقلیمی، تولید محصولات غذایی پایدار و مدیریت حشرات و بیماری‌ها در کشاورزی می‌شود.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

رستنیها

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: CABI

میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

انجمن علمی پروبیوتیك و غذاهای فراسودمند ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد بوشهر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons Zenodo

علوم و فناوری بذر ایران

انجمن علمی بذر ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو ISSN

سامانه سطوح آبگیر باران

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC

روابط خاک و گیاه

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

پژوهش های تولید گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو Academia

Desert

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Abstract International EBSCO Academic Search Complete

Iran Agricultural Research

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Publones Agricola

خشکبوم

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

حفاظت زیست بوم گیاهان

دانشگاه گنبد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

آب و توسعه پایدار

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Agris CABI publons

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Academia

راهبردهای توسعه روستایی

دانشگاه تربت حیدریه
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: FSTA SIS

علوم آب و خاک

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

اکو هیدرولوژی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID

مهندسی بیوسیستم ایران

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

دانشگاه شهرکرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
magiran
SID

Journal of Agricultural Science and Technology

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Clarivate
DOAJ
ISC
JCR
Master List
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: cabi, JCR(Q3), SJR(Q3)

ژنتیک نوین

انجمن علمی ژنتیك ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID

پژوهش های حبوبات ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons CABI

نگارش و چاپ مقاله در مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی

برای چاپ مقاله در زمینه بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی، ابتدا باید به موضوعات مختلف در این حوزه پرداخته شود. این موضوعات شامل حفاظت از خاک و آب، بهبود کارایی کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، تغییرات اقلیمی، تولید محصولات غذایی پایدار و مدیریت حشرات و بیماری‌ها در کشاورزی می‌شود.
برای چاپ مقاله ISI از این مطلب دیدن نمائید.
در ادامه، باید به هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه پرداخته و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات مربوط به آن‌ها ارائه شود.
حفاظت از خاک و آب یکی از مهمترین موضوعات در رشته کشاورزی است. برای حفاظت از خاک و آب، باید به بهبود کارایی آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق، جلوگیری از آلودگی خاک و آب، حفاظت از تنوع زیستی و بهره‌وری از منابع آب و خاک توجه کرد. برای این منظور، می‌توان از روش‌های کشت پایدار، استفاده از تکنولوژی‌های نوین در آبیاری و کاهش تبخیر و تعرق، استفاده از روش‌های حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی خاک و آب و حفاظت از تنوع زیستی استفاده کرد.
برای چاپ مقاله علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.
 
بهبود کارایی کشاورزی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی است. با به کارگیری تکنولوژی‌های نوین و استفاده از روش‌های کشت پایدار، می‌توان به بهبود عملکرد کشاورزی و افزایش تولید محصولات کمک کرد. برای بهبود کارایی کشاورزی، می‌توان از روش‌های نوین در زمینه آبیاری، کشت، مدیریت بذر و کود، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در زمینه کشت و برداشت محصولات و بهره‌گیری از دانش روز در زمینه کشاورزی استفاده کرد.
برای ثبت مجله ISI از این مطلب دیدن نمائید.
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی است. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به منابع طبیعی، مدیریت صحیح منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، می‌توان از روش‌های پایدار و حفاظتی در زمینه کشاورزی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از آلودگی هوا، خاک و آب استفاده کرد.
برای ثبت نشریه اسکوپوس از این مطلب دیدن نمائید.
تغییرات اقلیمی نیز به عنوان یک موضوع مهم در رشته کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شده است. با توجه به تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و منابع طبیعی، باید به راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکل پرداخت. برای مقابله با تغییرات اقلیمی، می‌توان از روش‌های کشت پایدار، کاهش گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از تنوع زیستی و استفاده از منابع تجدیدپذیر استفاده کرد.
برای آموزش پذیرش مقاله رشته دامپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.
 
تولید محصولات غذایی پایدار نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در رشته کشاورزی است. با توجه به نیاز روزافزون به تولید محصولات غذایی در جهان، لازم است که به روش‌های پایدار و کشت‌های ارگانیک توجه شود. برای تولید محصولات غذایی پایدار، می‌توان از روش‌های کشت ارگانیک، کاهش استفاده از کود و سموم شیمیایی، بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر و حفاظت از تنوع زیستی استفاده کرد.
برای آموزش پذیرش مقاله رشته محیط زیست از این مطلب دیدن نمائید.
 
مدیریت حشرات و بیماری‌ها نیز به عنوان یک موضوع مهم در کشاورزی مطرح شده است. با توجه به تاثیرات نامطلوب حشرات و بیماری‌ها بر محصولات کشاورزی، لازم است که به راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکلات پرداخت. برای مقابله با حشرات و بیماری‌ها، می‌توان از روش‌های زیستی، استفاده از داروهای گیاهی و حفاظت از تنوع زیستی استفاده کرد.
برای آموزش پذیرش مقاله رشته کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.
در نهایت، برای چاپ مقاله در زمینه بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی، باید به این موضوعات به صورت جامع و با توجه به راهکارهای مناسب پرداخته شود.
5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.