لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی در این مطلب معرفی شده اند. برای استفاده از مزایای چاپ مقاله، بهتر است مقالات زمین شناسی خود را در مجلات معتبر چاپ کنید. در این مطلب مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی که مورد تایید وزارت علوم بوده و همچنین چند مجله بین‌المللی  معتبر لیست شده است.

زیست شناسی پایه های اصلی علوم پزشکی و داروسازی را تشکل می دهند. تحقیقاتی که در حوزه رشته های زیست شناسی شکل می گیرد می تواند آینده بشر را تغییر دهد. تحقیقات حوزه زیست شناسی به شاخه هایی مانند زیست گیاهی، زیست جانوری، بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی و زیست شناسی دریا، ژنتیک، زیست فضایی و زیست سلولی مولکولی دسته بندی می شود. 

ماهیت رشته های زیست شناسی تحقیقاتی می باشد. بنابراین دانشجویانی که در این رشته ها تحصیل می کنند باید خود را از بدو ورود به این رشته ها برای پژوهش آماده کنند. چاپ مقاله در لیست مجلات زیست شناسی و پیگیری جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این حیطه ها می تواند دانشجویان و محققین را برای یافتن سرنخ های جدید جهت ارائه تحقیقات نوین یاری کند.

لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته زیست شناسی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of the Persian Gulf Marine Sciences

انجمن علمی علوم و فنون دریایی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia

تازه های بیو تکنولوژی سلولی مولکولی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه پرند
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

زیست شناسی میکروارگانیسم ها

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

دنیای میکروب ها

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد جهرم
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های گیاهی

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: پایگاه نشریات ادواری

Journal of Phycological Research

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
سایر ایندکس ها: Eurasian Scientific Journal Index

Iranian Journal of Plant Physiology

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه ساوه
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Ministry of Science Research and Technology, Iran

سلول و بافت

دانشگاه اراک
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
SID

فیزیولوژی و تکوین جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه زنجان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست شناسی جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ

Iranian Journal of Biotechnology

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Iran doc RICeST

زیست شناسی کاربردی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

Iranian Journal of Ichthyology

انجمن علمی ماهی شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
SJR
سایر ایندکس ها: ROAD Internet Archive BIOSIS Previews

زیست شناسی گیاهی ایران

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

زیست شناسی جانوری تجربی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
ISC
SID

علوم و فنون دریایی

انجمن علمی علوم و فنون دریایی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Molecular Biology Research Communications

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: JournalTOCs BASE ResearchBib

پژوهش های سلولی و مولکولی

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
JCR
magiran
SID

یافته های نوین در علوم زیستی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI Publons IPNI

Biomacromolecular Journal

انجمن علمی بیوشیمی- فیزیك ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
SID

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست شناسی دریا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Publons

Journal of Genetic Resources

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
ISC
magiran
SID

اقیانوس شناسی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia  ASFA

Journal of Cell and Molecular Research

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: ADL CAS OAJI

زیست شناسی تکوینی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران شمال
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

Iranian Journal of Animal Biosystematics

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Academia ROAD MSRT

پژوهش های جانوری

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags academia

زیست فناوری

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran

بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC

فرآیند و کارکرد گیاهی

انجمن علمی فیزیولوژی گیاهی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست شناسی ایران

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی ترویجی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

فیزیولوژی محیطی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia samimnoor

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی وزارتین

رشته زیست شناسی از آن دست رشته های بسیار ظریف و جزئی نگر است. به این معنا که شما می توانید حتی در مورد یک سلول چندین و چند مقاله معتبر در لیست مجلات زیست شناسی پیدا کنید. ظرافت های خاص این رشته باعث شده تا محققین نگاهی جزئی نگر به حوزه های این رشته داشته باشند. 

در نتیجه می توان اینگونه تعبیر کرد که ارائه موضوعات خلاقانه در رشته زیست شناسی آن هم با وجود پیشرفت و توسعه وسیعی که در حوزه های مختلف علم رخ می دهد کار چندان دشوار نیست. اما نکته اینجاست که مقاله شما باید لزوما در لیست مجلات زیست شناسی وزارتین به چاپ برسد. آن زمان می توانید ادعا کنید که دستاورد علمی شما موفقیت آمیز بوده و از اعتبار بهره مند است.

برای اطلاع از پذیرش مقاله به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه کنید.

دانشجویانی که در رشته زمین شناسی به ویژه در مقطع ارشد و دکتری تحصیل می کنند دائما در حال پژوهش هستند. ماهیت این رشته اساسا پژوهشی می باشد. تحقیقاتی که شما در رشته زمین شناسی حاصل می کنید در واقع بنیاد و پایه بسیاری از تحقیقات دیگر خواهد بود. هر چند که به عقیده بسیاری از دانشجویان رشته زمین شناسی این رشته جای تا حدی دشوار است اما حقیقتا زمینه ای مهیا برای ارائه مقاله در آن وجود دارد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی ترویجی از این مطلب بازدید نمائید.

اگر به دنبال چاپ تضمینی مقالات هستید با ما در ارتباط باشید.

شما می توانید با چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی وزارتین، شرایط را برای دفاع جانانه از پروژه پایانی خود که همان پایان نامه می باشد مهیا کنید. این مجلات در وبسایت وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته اند. بنابراین اگر به وبسایت وزارت علوم مراجعه کنید می توانید لیست مجلات زمین شناسی وزارتین و  لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی وزارتین را مشاهده کنید. ایندکس شدن در پایگاه های علمی معتبر، بهره مندی از ضریب ایمپکت فاکتور بالا، هیئت داوران قوی و رتبه بندی عالی نشریه می تواند به اعتبار مقاله شما کمک کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژ.هشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی 

دسترسی به لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی برای دانشجویان و محققانی که می خواهند بهترین نتیجه را در کسب امتیاز علمی رقم بزنند یک مزیت بزرگ است. این مجلات دارای اسکوپ های متنوعی هستند. به ویژه اینکه رشته زیست شناسی یک رشته فوق العاده متنوع است و ظرافت های بسیاری از اسکوپ بندی مجلات این رشته وجود دارد.

برای نوشتن مقاله مروری سیستماتیک با ما تماس بگیرید.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای علوم پایه از این مطلب دیدن نمائید.

ما در ژورنال یاب لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی را همراه با پارامترهای مهمی چون رتبه و امتیاز علمی نشریه، ایندکس ها، توالی چاپ، نرخ پذیرش، هیئت داوران و صاحب امتیاز نشریه به اطلاع شما عزیزان رسانده ایم.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

یکی از مهمترین مولفه ها برای چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی زمین شناسی توجه به اسکوپ ژورنال می باشد. به عنوان مثال مجلات زمین شناسی می توانند اسکوپ های متفاوتی چون بلور، معدن، کانی، رسوب، ژئوفیزیک، دیرینه شناسی، صنایع دریایی، مدیریت بحران و سازه و کشاورزی داشته باشند. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی به این صفحه مراجعه کنید.

بسیار مهم است که مقاله تان را برای نشریه ای با اسکوپ مرتبط ارسال کنید تا احتمال پذیرش آن بالا برود. تیم ما در ژورنال یاب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید مقالاتی ارزشمند را در لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی و لیست ژورنال علمی پژوهشی زمین شناسی با موفقیت به چاپ برسانید. 

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته زیست شناسی

زیست شناسی یکی از حوزه‌های پربازده و پرمخاطب علمی است که به بررسی و تحلیل زندگی و تمام جوانب آن می‌پردازد. این رشته علمی، شامل مطالعه ساختار، عملکرد، رشد و تکامل زیستی انواع موجودات زنده است. برای ارتقای دانش در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی نقش بسیار مهمی دارند. در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته زیست شناسی خواهیم پرداخت.

برای آموزش پذیرش مقاله رشته کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی، مجله “Nature” است. این مجله برترین مقالات پژوهشی در زمینه زیست شناسی را منتشر می‌کند و محبوبیت بسیاری در بین پژوهشگران دارد. مقالات منتشر شده در این مجله، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان معتبر قرار می‌گیرند.

برای آموزش پذیرش مقاله رشته محیط زیست از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Cell” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است. این مجله به منظور انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت بالا و نوآورانه در زمینه زیست شناسی تأسیس شده است. مقالات منتشر شده در این مجله، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان حوزه زیست شناسی قرار می‌گیرند.

برای آموزش پذیرش مقاله رشته صنایع غذایی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Science” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است که مقالات پژوهشی با کیفیت بالا را منتشر می‌کند. این مجله به منظور ارتقای دانش در حوزه زیست شناسی تأسیس شده است و مقالات منتشر شده در آن، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان معتبر قرار می‌گیرند.

برای آموزش پذیرش مقاله رشته تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Journal of Biological Chemistry” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است که مقالات پژوهشی در زمینه شیمی زیستی را منتشر می‌کند. این مجله به منظور ارتقای دانش در حوزه شیمی زیستی تأسیس شده است و مقالات منتشر شده در آن، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان معتبر قرار می‌گیرند.

برای آموزش پذیرش مقاله رشته دامپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Journal of Molecular Biology” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی مولکولی است. این مجله به منظور انتشار مقالات پژوهشی در زمینه زیست شناسی مولکولی تأسیس شده است و مقالات منتشر شده در آن، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان حوزه زیست شناسی قرار می‌گیرند.

در این مقاله، به معرفی و بررسی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته زیست شناسی پرداختیم. این مجلات، منابع بسیار مهمی برای ارتقای دانش در حوزه زیست شناسی هستند و مقالات منتشر شده در آن‌ها، تحت بررسی دقیق و داوری توسط متخصصان معتبر قرار می‌گیرند. با مطالعه مقالات منتشر شده در این مجلات، می‌توانید به روزترین دستاوردها و تحقیقات در زمینه زیست شناسی دسترسی پیدا کنید و دانش خود را در این حوزه بهبود دهید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی علوم اجتماعی از این مطلب دیدن نمائید.

Journal of Biological Chemistry

مجله شیمی زیستی یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زیست شناسی است. این مجله به منظور ارائه مطالعات پیشرفته و نوآورانه در حوزه شیمی زیستی تأسیس شده است. با تمرکز بر موضوعاتی مانند ساختار و عملکرد مولکول های زیستی، مکانیسم های بیوشیمیایی و بیولوژیکی، واکنش های زیستی و کاربردهای آنها در پزشکی و صنعت، این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشمندان در این حوزه شناخته می شود.

مقالات ارسالی به این مجله باید دارای کیفیت عالی و نتایج قابل تکرار باشند. همچنین، مقالات باید دارای روش های تجربی دقیق و تحلیل های آماری صحیح باشند. این مجله به منظور ارائه مطالعاتی که به توسعه دانش در زمینه شیمی زیستی کمک می کنند، تلاش می کند تا مقالاتی را انتخاب کند که نتایج جدید و مهمی را ارائه می دهند.

مجله شیمی زیستی به صورت دوره ای منتشر می شود و هر شماره شامل مقالات اصلی، نقد و بررسی ها و گزارشات کوتاه است. همچنین، این مجله به منظور افزایش دسترسی به مطالعات علمی، مقالات خود را به صورت آنلاین نیز منتشر می کند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارتین از این مطلب دیدن نمائید.

با توجه به لحن نوشتن معتبر و آموزنده این مجله، خوانندگان می توانند از مقالات منتشر شده در این مجله برای به روز رسانی دانش خود و یا برای انجام تحقیقات خود استفاده کنند. همچنین، این مجله به عنوان یک منبع معتبر برای استناد در مقالات دیگر نیز شناخته می شود.

در نهایت، مجله شیمی زیستی با تمرکز بر موضوعات مرتبط با شیمی زیستی، به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی برجسته در زمینه زیست شناسی شناخته می شود. این مجله با انتشار مقالات پیشرفته و نوآورانه، به توسعه دانش در این حوزه کمک می کند و به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشمندان در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.

Nature

Nature یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زیست شناسی است. این مجله برای انتشار مقالات علمی در زمینه های مختلف زیست شناسی، از جمله زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی تکاملی و زیست شناسی جمعیت استفاده می کند. Nature به عنوان یکی از مجلات برتر در زمینه زیست شناسی شناخته شده است و مقالات منتشر شده در این مجله توسط محققان و دانشمندان برجسته و معتبری نوشته می شوند.

مقالات منتشر شده در Nature به طور معمول تحت بررسی دقیق و داوری قرار می گیرند تا از کیفیت و صحت علمی آنها اطمینان حاصل شود. این مجله به دلیل استفاده از روش های پیشرفته و نوآورانه در تحقیقات زیست شناسی، به عنوان یکی از منابع اصلی برای به روز رسانی دانش در این حوزه شناخته می شود.

مقالات منتشر شده در Nature به طور معمول شامل یک مقدمه، روش ها، نتایج و بحث ها می شوند. مقدمه مقالات به خواننده اطلاعاتی در مورد موضوع تحقیق و اهمیت آن ارائه می دهد. روش ها بیان می کنند که تحقیق چگونه انجام شده است و نتایج نشان می دهند که چه چیزی در طول تحقیق کشف شده است. در بخش بحث، نتایج با مطالعات قبلی مقایسه می شوند و تفسیر می شوند.

مقالات منتشر شده در Nature به طور معمول به طور جامع و دقیق به موضوع مورد بررسی پرداخته و از منابع معتبر برای تأیید ادعاها استفاده می کنند. همچنین، این مقالات به طور معمول از عبارات انتقالی برای کمک به راهنمایی خواننده در جریان مقاله استفاده می کنند. این عبارات انتقالی شامل “به علاوه”، “به عنوان نتیجه”، “به طور مشابه” و “به طور مشابه” می شوند.

در نتیجه، Nature یکی از مجلات علمی پژوهشی برجسته در زمینه زیست شناسی است که مقالات با کیفیت و معتبری را در این حوزه منتشر می کند. این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای به روز رسانی دانش در زمینه زیست شناسی شناخته می شود و مقالات منتشر شده در آن توسط محققان و دانشمندان برجسته و معتبری نوشته می شوند.

Science

زیست شناسی یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربرد علوم است که به بررسی و تحلیل زندگی و ارتباطات آن در محیط زیست می‌پردازد. این رشته علمی، شامل مطالعه ساختار، عملکرد و تکامل سازمان‌های زنده مانند حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم‌ها است. برای اینکه پژوهشگران و دانشجویان زیست شناسی بتوانند به روزترین مطالب و نتایج تحقیقات در این حوزه دسترسی داشته باشند، لازم است که به مجلات علمی پژوهشی معتبر مراجعه کنند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته زیست شناسی می‌پردازیم. این مجلات، منابعی ارزشمند برای انتشار نتایج تحقیقات و مقالات علمی در زمینه زیست شناسی هستند. با مطالعه این مقاله، شما می‌توانید با مجلات معتبر و مرجع در این حوزه آشنا شوید و بتوانید به راحتی مقالات خود را در این مجلات منتشر کنید.

یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی، مجله “Nature” است. این مجله، یکی از معتبرترین منابع علمی در جهان است و مقالاتی با کیفیت بالا در زمینه زیست شناسی منتشر می‌کند. همچنین، مجله “Science” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است که مقالاتی با محتوای آموزنده و جدید در زمینه زیست شناسی منتشر می‌کند.

علاوه بر این، مجله “Cell” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است که به بررسی ساختار و عملکرد سلول‌ها می‌پردازد. این مجله، مقالاتی با محتوای پیشرفته و تحقیقاتی در زمینه سلول‌شناسی و بیوشیمی سلولی منتشر می‌کند.

مجله “Journal of Experimental Biology” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است که به بررسی تجربیات و آزمایش‌های علمی در زمینه زیست شناسی می‌پردازد. این مجله، مقالاتی با محتوای آموزنده و نتایج تحقیقات جدید در این حوزه منتشر می‌کند.

مجله “Trends in Ecology and Evolution” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه زیست شناسی است که به بررسی تحولات و روندهای جدید در زمینه اکولوژی و تکامل موجودات زنده می‌پردازد. این مجله، مقالاتی با محتوای آموزنده و پژوهش‌های نوین در این حوزه منتشر می‌کند.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته زیست شناسی پرداختیم. این مجلات، منابعی ارزشمند برای انتشار نتایج تحقیقات و مقالات علمی در زمینه زیست شناسی هستند. با مطالعه این مجلات، شما می‌توانید به راحتی به روزترین مطالب و نتایج تحقیقات در این حوزه دسترسی داشته باشید و مقالات خود را در این مجلات منتشر کنید.

Cell

زیست شناسی یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربرد علوم است که به بررسی و تحلیل ساختار، عملکرد و تعاملات سیستم‌های زنده می‌پردازد. این رشته علمی، به دلیل اهمیت بالای خود در حوزه پزشکی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت، همواره مورد توجه و تحقیقات فراوانی قرار گرفته است. بنابراین، دسترسی به مجلات علمی پژوهشی در زمینه زیست شناسی برای پژوهشگران و دانشجویان این رشته بسیار حائز اهمیت است.

یکی از مجلات معتبر و معروف در زمینه زیست شناسی، مجله “Cell” است. این مجله، توسط انتشارات Cell Press منتشر می‌شود و به عنوان یکی از مجلات برتر در زمینه زیست شناسی شناخته می‌شود. مقالات منتشر شده در این مجله، توسط یک هیئت داوران حرفه‌ای و متخصص بررسی و ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مطالب منتشر شده دارای کیفیت عالی و معتبری هستند.

مجله “Cell” به طور گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف زیست شناسی فعالیت می‌کند. این مجله، مقالاتی در موضوعاتی از جمله بیوشیمی، بیولوژی سلولی، بیولوژی مولکولی، ژنتیک، علوم پزشکی، علوم زیستی و میکروبیولوژی را در بر می‌گیرد. همچنین، مقالاتی در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در زیست شناسی نیز در این مجله منتشر می‌شوند.

مقالات منتشر شده در مجله “Cell”، به دلیل محتوای علمی بالا و روش‌های پژوهشی نوآورانه که در آن‌ها استفاده می‌شود، بسیار آموزنده و مفید هستند. این مقالات، به خوانندگان کمک می‌کنند تا با دستاوردهای جدید و پیشرفت‌های اخیر در زمینه زیست شناسی آشنا شوند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

با توجه به اهمیت و شهرت بالای مجله “Cell”، دسترسی به مقالات این مجله برای پژوهشگران و دانشجویان زیست شناسی بسیار حائز اهمیت است. برای دسترسی به مقالات این مجله، می‌توانید به وبسایت رسمی مجله “Cell” مراجعه کنید و از امکاناتی مانند عضویت و اشتراک مجله استفاده کنید. همچنین، برخی از مقالات این مجله به صورت رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرند و می‌توانید از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

در نهایت، مجله “Cell” به عنوان یکی از مجلات برتر و معتبر در زمینه زیست شناسی شناخته می‌شود. مقالات منتشر شده در این مجله، به خوانندگان کمک می‌کنند تا با دستاوردهای جدید و پیشرفت‌های اخیر در زمینه زیست شناسی آشنا شوند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند. بنابراین، دسترسی به مقالات این مجله برای پژوهشگران و دانشجویان زیست شناسی بسیار حائز اهمیت است.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

مجله Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زیست شناسی است. این مجله توسط آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر می شود و مقالاتی را در زمینه های مختلف زیست شناسی از جمله بیوشیمی، ژنتیک، اکولوژی، علوم محیطی و علوم زیستی انسانی منتشر می کند.

PNAS یکی از مجلاتی است که به دلیل معتبر بودن و کیفیت بالای مقالات منتشر شده در آن، توانسته است جایگاه بسیار مرموزی در جامعه علمی داشته باشد. این مجله به عنوان یکی از مجلاتی که مقالات آن توسط همتااندیشان ارزیابی می شوند، شناخته شده است. این مجله به عنوان یکی از منابع اصلی برای دسترسی به تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه زیست شناسی شناخته می شود.

مقالات منتشر شده در PNAS به طور معمول تحت عنوان “مقالات اصلی” منتشر می شوند و به طور معمول حداقل 5000 کلمه دارند. این مقالات توسط یک هیئت تحریریه متشکل از متخصصان معتبر در زمینه زیست شناسی بررسی و ارزیابی می شوند. این هیئت تحریریه بر اساس کیفیت علمی و نوآوری مقالات، تصمیم می گیرد که آیا مقاله باید منتشر شود یا خیر.

PNAS همچنین مقالاتی را در قالب “نامه های علمی” نیز منتشر می کند. این نامه ها معمولاً مقالاتی هستند که نتایج جدید و مهمی را در زمینه زیست شناسی ارائه می دهند و به دلیل اهمیت و فوریت آنها، به صورت سریع منتشر می شوند.

با توجه به معتبر بودن PNAS، این مجله به عنوان یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران و دانشمندان در زمینه زیست شناسی شناخته می شود. مقالات منتشر شده در این مجله می توانند به عنوان منابع معتبر برای ارجاع در مقالات دیگر استفاده شوند و به توسعه دانش در زمینه زیست شناسی کمک کنند.

در نهایت، PNAS به عنوان یکی از مجلات برجسته در زمینه زیست شناسی شناخته می شود و مقالات منتشر شده در آن می توانند به عنوان یکی از منابع اصلی برای دسترسی به تحقیقات جدید و نوآورانه در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند.

5/5 - (3 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.