سیاست های راهبردی و کلان

نام مجله:
سیاست های راهبردی و کلان
p-ISSN:
23452544
e-ISSN:
23452552
علوم انسانی
مدیریت
صاحب امتیاز:
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی ترویجی
سایت:
http://www.jmsp.ir/
ایندکس:
DOAJ
ایندکس:
Google Scholar
ایندکس:
ISC
ایندکس:
magiran
ایندکس:
SID
سایر ایندکس ها:
noormags ensani ROAD

حیطه فعالیت مجله:

● گسترش مر زهای دانش در حوز ههای نظارت و ارزیابی راهبردی سیاس تهای کلی و سند چش مانداز. ● توسع هی الگوها و تئور یهای نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظری ههای جدید. ● انتقال و تبادل تجربیات و دستاور دهای تاز هی علمی در سطح بی نالمللی و انتشار تجربیات جهانی از نحو هی نظارت و ارزیابی بر سیاس تهای کلان و چش مانداز. ● انتشار یافت ههای حاصل از پژوهش در حوز هی نظارت راهبردی بر سیاس تهای کلان نظام و تحقق اهداف سند چش مانداز. ● مطالعات تطبیقی در حوزه سیاس تهای کلی کشور میان ایران و کشو رهای حوزه سند چش مانداز. ● تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخ صهای ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان. ● در دسترس قراردادن منابع و مراجع برای استفاد هی استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور و کمک مؤثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمی مگیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور. ● ارتقا و توسع هی فرهنگ نظارت و ارزیابی و جه تدهی برای توسع هی کشور.

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد