خانه نتایج جستجو علوم انسانی علوم سیاسی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: رهیافت‌های سیاسی و بین المللی
p-ISSN: ۱۷۳۵۷۳۹X
e-ISSN: ۱۷۳۵۷۳۹X
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: علوم سیاسی
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://piaj.sbu.ac.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags
مجله علمی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی با ISSN چاپی ۱۷۳۵۷۳۹X و ISSN الکترونیکی ۱۷۳۵۷۳۹X یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن علوم سیاسی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی برابر با http://piaj.sbu.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال رهیافت‌های سیاسی و بین المللی برابر با CIVILICA و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

انتشـار نتایـج پژوهشهـای بدیـع و نوآورانه علمـی، کاربـردی و بنیـادی در حوزههای علوم سیاسـی و روابـط بینالملل -۲فرصتسازی برای نظریهپردازیهای سیاسی و بینالمللی بویژه در عرصهی منافع ملی -3ارتقای ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی -۴تصویـر سـازی واقعـی از رویدادهـا، تحـولات و فرآیندهـای سیاسـی اجتماعـی امنیتی ملی، منطقـهای و بیـن المللی -۵بهرهمنـدی جامعـه دانشـگاهی علـوم سیاسـی، مطالعـات منطقـهای و روابـط بینالملـل از دسـتاوردهای علمـی پژوهشـی -۶بسـتر مناسـب پژوهشـی پاسـخگوی نیازهـای سیاسـتگذاری و تصمیمگیریهـای سیاسـی، منطقـهای و بیـن المللی کشـور -۷آزمـون و کاربـرد رویکردهـا و نظریههـای سیاسـی، بیـن المللـی و اقتصـاد سیاسـی در حوزههـای تخصصـی مرتبـط -8بکارگیـری روشهـا، رویکردهـا و نظریههای بینارشـتهای مربوط در راسـتای اهداف و منافع ملی -9ارائـه رویکـرد ایرانی اسـلامی به موضوعـات، تحولات و فرآیندهای سیاسـی و بینالمللی در سـطوح ملی و جهانی -1۰ایجـاد فضـای سـالم و روشـنفکری مسـئولانه برخـورد آرا و عقایـد اندیشـمندان سیاسـی و بین المللـی کشـور -11تأمیـن فضـای نوشـتاری مناظـرات علمـی و کرسـیهای آزاد اندیشـی سیاسـی و بین المللی کشور

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.