خانه نتایج جستجو علوم انسانی علوم سیاسی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی مشاهده نقشه

مشخصات مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

نام مجله: رهیافت‌های سیاسی و بین المللی
p-ISSN: ۱۷۳۵۷۳۹X
e-ISSN: ۱۷۳۵۷۳۹X
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: علوم سیاسی
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://piaj.sbu.ac.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

مجله علمی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی با ISSN چاپی ۱۷۳۵۷۳۹X و ISSN الکترونیکی ۱۷۳۵۷۳۹X یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن علوم سیاسی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی برابر با http://piaj.sbu.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال رهیافت‌های سیاسی و بین المللی برابر با CIVILICA و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی

انتشـار نتایـج پژوهشهـای بدیـع و نوآورانه علمـی، کاربـردی و بنیـادی در حوزههای علوم سیاسـی و روابـط بینالملل -۲فرصتسازی برای نظریهپردازیهای سیاسی و بینالمللی بویژه در عرصهی منافع ملی -3ارتقای ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی -۴تصویـر سـازی واقعـی از رویدادهـا، تحـولات و فرآیندهـای سیاسـی اجتماعـی امنیتی ملی، منطقـهای و بیـن المللی -۵بهرهمنـدی جامعـه دانشـگاهی علـوم سیاسـی، مطالعـات منطقـهای و روابـط بینالملـل از دسـتاوردهای علمـی پژوهشـی -۶بسـتر مناسـب پژوهشـی پاسـخگوی نیازهـای سیاسـتگذاری و تصمیمگیریهـای سیاسـی، منطقـهای و بیـن المللی کشـور -۷آزمـون و کاربـرد رویکردهـا و نظریههـای سیاسـی، بیـن المللـی و اقتصـاد سیاسـی در حوزههـای تخصصـی مرتبـط -8بکارگیـری روشهـا، رویکردهـا و نظریههای بینارشـتهای مربوط در راسـتای اهداف و منافع ملی -9ارائـه رویکـرد ایرانی اسـلامی به موضوعـات، تحولات و فرآیندهای سیاسـی و بینالمللی در سـطوح ملی و جهانی -1۰ایجـاد فضـای سـالم و روشـنفکری مسـئولانه برخـورد آرا و عقایـد اندیشـمندان سیاسـی و بین المللـی کشـور -11تأمیـن فضـای نوشـتاری مناظـرات علمـی و کرسـیهای آزاد اندیشـی سیاسـی و بین المللی کشور

امتیاز دهید
لیست نشریات علمی پژوهشی

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.