قوانین و مقررات

قوانین و مقررات و تعهدات طرفین:

 • طرف اول موظف است بر اساس موضوع توافقنامه و طبق زمان بندی ذکر شده خدمات خود را ارائه دهد.
 • کلیه هماهنگی ها و ارتباطات طرف دوم و مشاور می­بایست از طریق طرف اول و کارگروه باشد و طرف دوم با انعقاد و امضاء این توافقنامه متعهد می­گردد صرفا با طرف اول این توافقنامه همکاری داشته باشد و از همکاری در خصوص موضوع توافقنامه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری نماید. در غیر اینصورت طرف اول تعهدی بابت مسائل و مشکلات ناشی از آن نخواهد داشت.
 • اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای توافقنامه در اختیار طرف اول قرار می گیرد، متعلق به طرف دوم بوده و طرف اول بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان توافقنامه به طرف دوم تسلیم نماید.
 • در صورتی که طرف دوم در انجام وظایف خود اهمال، قصور با تقصیر داشته باشد (از قبیل عدم انجام به موقع تعهدات مالی، عدم اخذ تاییدیه موضوع، مجله و غیره در ظرف مدتهای مقرر) یا هر گونه اقدامی که در انجام موضوع توافقنامه خللی وارد نماید طرف اول حق فسخ توافقنامه را دارد. همچنین عدم اعلام تائیدیه در مهلت های مقرر بمنزله تائید مراحل مزبور می باشد. همچنین چنانچه در هر مرحله قبل از اتمام زمان نهايي مشاوره، كار به صورت یکطرفه از سوي طرف دوم لغو شود مبالغ پرداخت شده قابل عودت نمی باشد.
 • در صورت آماده شدن بخش مقرر طبق جدول زمانبندی (یا زودتر از زمانبندی اولیه)، طرف دوم توافقنامه موظف است طی سه روز تسویه و کار را دریافت نماید، در غیر این صورت کار به صورت یکطرفه فسخ و مبلغی عودت داده نمی شود.
 • طرف دوم موظف می باشد پس از دریافت کار بازخورد مربوطه را ظرف مدت 14 روز، جهت رفع نواقص و یا ادامه کار به صورت مکتوب و یا ایمیل تحویل طرف اول نماید و در صورت تاخیر به مدت توافقنامه اضافه خواهد شد. همچنین مدت زمان تاخیرات ایجاد شده از طرف دوم توافقنامه، به مدت زمان توافقنامه اضافه می شود. توافقنامه های شامل مشاوره استخراج این مدت زمان 7 روز می باشد.
 • هرگونه توافق در کنفرانس تلفنی یا مشاوره حضوری فی مابین مشاور و طرف دوم توافقنامه برای تغییر در روند انجام کار فقط زمانی صورت میگیرد که طرف دوم توافقنامه، ایمیل تغییرات توافق شده را برای طرف اول ایمیل کرده و مشاور آن را به صورت مکتوب تایید نماید.
 • طرف دوم موظف است طبق جدول پرداخت هزینه این توافقنامه حق الزحمه طرف اول را در زمان های تعیین شده در توافقنامه پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه های اقساط مقرره در زمان تعیین شده مربوط به طرف دوم، طرف اول حق فسخ توافقنامه را داراست. فسخ توافقنامه مانع از وصول هزینه های تعیین شده نیست و مبالغ یاد شده تحت عنوان تخلفات توافقنامهی اخذ خواهد گردید.
 • چناچه طرف دوم توافقنامه از روال انجام کار راضی نباشد باید طرح شکایت خود را از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکیVOC@JOURNALYAB.COM ایراد نماید و طرف اول موظف است طی کمتر از دو هفته پرونده را بررسی نماید. چناچه طرف دوم توافقنامه بدون طرح شکایت از طریق ایمیل به طرف اول مراجعه نماید. تمامی امتیازات حقوقی از وی سلب خواهد شد و حق هیچگونه شکایتی نخواهد داشت و طرف اول می تواند توافقنامه را بدون پرداخت مبلغی فسخ نماید.
 • در صورت بروز هر گونه اختلاف موضوع از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حل و فصل از طریق مذاکره موضوع به داوری ارجاع که نظر داور برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجراست.
 • ارتباط طرف دوم با کارگروه خود صرفا از طریق راه های ارتباطی ارائه شده در سایت رسمی طرف اول می باشد.

قوانین و مقررات توافقنامه های شامل مشاوره استخراج:

 • مشاوره از فایل ارسالی طرف دوم توافقنامه می باشد و طرف اول فقط از مطالب موجود در آن مشاوره خواهد داد. انجام اصلاحات علمی به عهده طرف دوم توافقنامه می باشد.

قوانین و مقررات توافقنامه های با موضوع سابمیت مقاله (ارسال مقاله برای مجله)

 • طرف اول قرارداد تنها خدمات مربوط به ارسال مقاله برای مجله را انجام میدهد و تعهدی بابت پذیرش مقاله ندارد. مگر در عنوان قرارداد ذکر شود.
 • مجله مورد نظر می تواند توسط طرف دوم معرفی گردد و یا انتخاب مجله را به طرف اول واگذار نماید. مگر در عنوان قرارداد اخذ پذیرش ذکر شده باشد که در این صورت مجله به انتخاب طرف اول می باشد.
 • درصورت درخواست اصلاحات محتوایی در مقاله از سمت مجله، این کار بر عهده طرف دوم می باشد.
 • درصورتی که مقاله نیاز به ترجمه داشته باشد، هزینه آن باید توسط طرف دوم پرداخت شود و این هزینه غیر قابل عودت می باشد.

قوانین و مقررات توافقنامه های شامل مشاوره پژوهشی:

 • بازنگری و ویرایش تا 14 روز پس از تحویل به صورت رایگان و پس از آن با دریافت هزینه انجام خواهد شد. زمان مشاوره به میزان حجم اصلاحات و زمانبندی طرف اول توافقنامه بستگی دارد.
 • انجام خدمات آزمایشگاهی، داده یابی، نرم افزارهای ویژه و فایل شبیه سازی شامل موضوع این توافقنامه نمی باشد.

قوانین و مقررات توافقنامه های شامل مشاوره پذیرش:

 • مشاوره پذیرش شامل مشاوره بررسی محتوا، معرفی مجله، ارسال نامه به سردبیر، ارسال، پیگیری پروسه، بررسی تشابه نوشتار و بررسی منابع می باشد.
 • تعهد طرف اول در رابطه با مجلات معرفی شده دارا بودن حداقل یکی از ایندکس های معتبر از قبیل WoS، Scopus، PubMed، Elsevier، Science Direct، SJR، JCR، ISC می باشد و همچنین جزء مجلات لیست سیاه وزارتین و دانشگاه نباشد. بدیهی است انتخاب سطح و نوع مجله به انتخاب طرف اول و متناسب با سطح مقاله می باشد.
 • در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات برای کنفرانس یا همایش باشد، ایندکس مقاله در پایگاه های علمی ذکر شده در بند قبل الزام آور نیست.
 • در مواردی که طرف دوم حق اظهارنظر در نوع و سطح مجله را درخواست دارد، در صورت عدم پذیرش مقاله در آن مجله، 50 درصد از هزینه کل قرارداد برای خدمات ارائه شده توسط طرف اول کسر خواهد شد و مابقی مبلغ عودت می گردد. قبل از اتمام زمان قرارداد طرف دوم درخواست ارسال برای مجله دیگری نماید و این کار تا پایان زمان قرارداد ادامه می یابد. بدیهی است در صورت پذیرش در مجله طرف دوم موظف به پرداخت مابقی مبلغ می باشد و در صرت عدم پذیرش همان 50 درصد کسر می گردد.
 • پذیرش به انجام دقیق اصلاحات توسط طرف دوم بستگی دارد. همچنیین تاخیر در انجام اصلاحات توسط طرف دوم به زمان توافقنامه اضافه می شود. مگر در مواقعی که انجام اصلاحات در موضوع قرارداد قید گردد و با پرداخت هزینه مربوطه به طرف اول واگذار گردد.
 • در صورت عدم پذیرش، درصورتی که طرف دوم خدمات شامل تعداد سابمیت بیشتر را انتخاب کرده باشد طرف اول موظف است در کوتاه ترین زمان برای ژورنال جدید اقدام نماید. این کار تا پایان زمان قرارداد قابل تمدید می باشد. درصورت پایان مدت قرارداد، طرف اول موظف است با کسر هزینه های انجام شده مابقی مبلغ دریافتی را به طرف دوم عودت نماید.
 • طرف اول موظف به ارائه خدمات مشاوره سابمیت و پذیرش می باشد و تعهدی مبنی بر ارائه مکاتبات یا یوزر و پسورد ندارد. مگر در مواردی که مورد توافق طرفین قرارگرفته و در موضوع قرارداد قید شده باشد.
 • طرف اول مسئوليتي در مورد هزینه های احتمالی درخواستی مجله برای مرحله ارسال، پذیرش و چاپ نداشته و كليه ي هزينه ها­ي احتمالی اين مراحل به عهده طرف دوم مي باشد.
 • طرف دوم موظف می باشد قبل از مشاوره پذیرش، حداکثر طی سه روز جهت چاپ اعلام آمادگی و کل مبلغ را واریز نماید در غیر اینصورت هزینه ای مسترد نمی شود.
 • مبلغ چاپ شامل هزینه مجله، کارمزد انتقال پول و مسئول مکاتبه می باشد. تا زمان واریز نکردن کل مبلغ توافقنامه و چاپ طبق زمانبندی ویراستار مجله، طرف دوم حق دادخواهی نخواهد داشت.
 • درصورتیکه هزینه چاپ واریز نگردد طرف اول حق اعلام انصراف از ادامه روند پذیرش و چاپ مقاله را به مجله دارد.
 • درصورتیکه پژوهش طرف دوم قبلا در مجله ای دیگر چاپ شده باشد، توافقنامه فسخ و مبلغی برگشت داده نمی شود.
 • در مرحله چاپ، کلیه موارد مربوط به اصلاحات ساختاری، برعهده طرف دوم توافقنامه می باشد. مگر اینکه با توافق طرفین و پرداخت هزینه به طرف اول و قید در موضوع قرارداد این موضوع به طرف اول واگذار شده باشد.
 • تاريخ چاپ مقالات بستگی به هر مجله متفاوت است و به سرعت عمل ویراستار مجله و توالی چاپ مجله بستگی دارد.
 • در مقالاتی که مشاوره پژوهشی و پشتیبانی نگارش توسط طرف اول صورت نگرفته است، طرف دوم توافقنامه موظف است اصلاحات ساختاری و علمی آن را به موقع انجام دهد.
امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.